Skip to content

 

_Fabriekshuys_Breda_Straat_Homepage_2018

Algemene Voorwaarden Fabriekshuys Tekenstudio

(Versie  2023)

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden;

1.2 Wederpartij: De wederpartij van Fabriekshuys Tekenstudio in alle rechtsbetrekkingen zoals omschreven en/of bedoeld in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden;

1.3 Fabriekshuys Tekenstudio: De eenmanszaak met handelsnaam ‘Fabriekshuys Tekenstudio’, gevestigd te (5056 DJ) Berkel-Enschot aan het adres Goudrenet 19;

1.4 Overeenkomst: overeenkomst tussen Fabriekshuys Tekenstudio en Wederpartij waarvan deze algemene voorwaarden deel van uitmaken en op van toepassing zijn; 

1.5 Werkdagen: Kalenderdagen, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen zoals bedoeld in de Algemene Termijnenwet;

1.6 Zaken en/of illustraties: Al hetgeen door Wederpartij van Fabriekshuys Tekenstudio wordt gekocht en aan Wederpartij wordt geleverd en/of ter beschikking wordt gesteld, maar in ieder geval alle illustraties, schetsen, tekeningen en/of beeldmateriaal.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elk aanbod van Fabriekshuys Tekenstudio, op alle door Wederpartij gedane aanvragen, op alle door Fabriekshuys Tekenstudio gedane prijsopgaven, op alle door Fabriekshuys Tekenstudio verstrekte offertes en op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen Fabriekshuys Tekenstudio en Wederpartij, alsmede op alle (hierop) voortbouwende overeenkomsten, alle aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten, alles hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen Fabriekshuys Tekenstudio en Wederpartij.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk en/of via elektronische weg door Fabriekshuys Tekenstudio zijn geaccepteerd en bevestigd.

2.3 Fabriekshuys Tekenstudio behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Fabriekshuys Tekenstudio zal Wederpartij hiervan schriftelijk en/of via elektronische weg op de hoogte stellen. De betreffende wijzigingen en/of aanvullingen zijn vijf werkdagen na vorenbedoelde kennisgeving bindend voor Wederpartij.

 1. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Offertes van Fabriekshuys Tekenstudio zijn vrijblijvend en 1 maand geldig.

3.2 Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.3 Een door Fabriekshuys Tekenstudio op haar website geplaatst aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.4 Fabriekshuys Tekenstudio is immer gerechtigd de prijzen van de op de website aangeboden zaken aan te passen. Heeft Wederpartij reeds voor de prijswijziging een Overeenkomst gesloten met Fabriekshuys Tekenstudio, dan kan hij/zij geen rechten ontlenen aan de nadien door Fabriekshuys Tekenstudio verrichte prijswijziging(en).
3.5 Een door Fabriekshuys Tekenstudio op de website geplaatst kortingsaanbod geldt slechts gedurende de op de website vermelde periode. Na afloop van deze periode vervalt dit aanbod, Wederpartij kan dan geen rechten ontlenen aan het eerder gehanteerde kortingsaanbod.
3.6 Tenzij anders aangegeven, zijn de door Fabriekshuys

Tekenstudio genoemde prijzen in offertes zijn exclusief BTW. Op de website worden prijzen inclusief BTW gehanteerd.

3.7 De Overeenkomst tussen Fabriekshuys Tekenstudio en Wederpartij komt eerst dan tot stand nadat Fabriekshuys Tekenstudio de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk en/of via elektronische weg heeft aanvaard en bevestigd. Een door Fabriekshuys Tekenstudio per elektronische weg verzonden bevestiging wordt als ontvangen beschouwd, zodra deze is beland in de mailbox van Wederpartij, dan wel in de mailbox van een door Wederpartij aangewezen derde ontvanger.  

3.8 Fabriekshuys Tekenstudio kan kennelijke evidente fouten op de website en/of offerte en/of de door haar verzonden bevestiging vermelde prijzen immer herstellen. Indien Wederpartij een Overeenkomst heeft gesloten met Fabriekshuys Tekenstudio waarbij sprake is van een kennelijke evidente fout in de vermelde prijs, is Fabriekshuys Tekenstudio gerechtigd deze prijs aan te passen. Wederpartij is aan deze prijswijziging gebonden. In een dergelijk geval kan Wederpartij de Overeenkomst met Fabriekshuys Tekenstudio binnen zeven werkdagen na aanpassing van de prijs schriftelijk en/of via elektronische weg ontbinden. 

3.9 Fabriekshuys Tekenstudio is bevoegd de met Wederpartij overeengekomen koopprijs na de totstandkoming van de Overeenkomst te verhogen indien dit het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen. Wederpartij heeft in een dergelijk geval de bevoegdheid de Overeenkomst met Fabriekshuys Tekenstudio binnen zeven werkdagen na de prijsverhoging schriftelijk en/of via elektronische weg te ontbinden.

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Fabriekshuys Tekenstudio voert haar werkzaamheden naar eigen inzicht uit, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van de werkzaamheden.

4.2 Alvorens het werk in productie wordt genomen (zoals aanleveren aan de drukkerij) dient de opdrachtgever het laatste ontwerp (print of digitaal bestand) goed te controleren. Na het geven van de opdracht mag Fabriekshuys Tekenstudio ervan uitgaan dat opdrachtgever akkoord is.

4.3 Indien opdrachtgever digitale drukbestanden afkom- stig van derden aanlevert aan Fabriekshuys Tekenstudio, is Fabriekshuys Tekenstudio niet verantwoordelijk voor de (technische) kwaliteit en eventuele fouten in het drukwerk.

 1. Betaling

5.1 Betaling door Wederpartij dient te geschieden op de door Fabriekshuys Tekenstudio aangegeven wijze. Een betaling is niet geldig indien zij niet op de door Fabriekshuys Tekenstudio aangegeven wijze is verricht.

5.2 Indien Fabriekshuys Tekenstudio verzoekt om volledige vooruitbetaling en Wederpartij hiertoe overgaat, heeft dit te gelden als een Overeenkomst tot volledige vooruitbetaling.

5.3 Indien Wederpartij niet de (volledige) koopprijs vooruitbetaalt, terwijl Fabriekshuys Tekenstudio hier wel om heeft verzocht, dan heeft Wederpartij niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, waardoor er, tenzij Fabriekshuys Tekenstudio schriftelijk en/of via elektronische weg expliciet anders bevestigt, tussen Wederpartij en Fabriekshuys Tekenstudio geen overeenkomst tot stand is gekomen. In ieder geval kan Wederpartij, zolang hij/zij de (volledige) koopprijs niet vooruit heeft betaald, terwijl hier door Fabriekshuys Tekenstudio wel om is verzocht, geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de verzochte (volledige) vooruitbetaling (alsnog) heeft plaatsgevonden. 

5.4 Alle door Wederpartij aan giro- en/of bankinstellingen verstrekte opdrachten komen voor rekening en risico van Wederpartij. Indien een giro- en/of bankinstelling kosten in rekening brengt voor de verwerking van de opdracht tot betaling aan Fabriekshuys Tekenstudio, dan komen deze kosten voor rekening en risico van Wederpartij. 

5.5 Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van alle opeisbare koopprijzen van eerder met Fabriekshuys Tekenstudio gesloten overeenkomsten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare koopprijs ter zake de meest recent met Fabriekshuys Tekenstudio gesloten overeenkomst.

5.6 Bij niet of niet tijdige betaling is Wederpartij in verzuim en is hij/zij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Fabriekshuys Tekenstudio gemaakte (gerechtelijke) proceskosten, daaronder begrepen kosten voor juridische bijstand en eventueel betaalde griffierechten, gemaakt in verband met niet of niet tijdig verrichte betalingen, komen ten laste van Wederpartij. Daarenboven is Wederpartij aan Fabriekshuys Tekenstudio buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van minimal € 75 indien Wederpartij in verzuim is en Wederpartij niet tijdig voldoet aan de nadien door Fabriekshuys Tekenstudio verzonden aanmaning zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 5 BW.

5.7 Naast het overeengekomen honorarium komen ook eventuele kosten, die Fabriekshuys Tekenstudio voor de uit- voering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
5.8 Wederpartij maakt eventuele bezwaren tegen een factuur binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk kenbaar aan Fabriekshuys Tekenstudio. Na het verstrijken van deze termijn wordt Wederpartij geacht in te stemmen met het gefactureerde bedrag.

5.9 Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.10 Indien Wederpartij een illustratieopdracht afbreekt als er reeds ontwerpschetsen gemaakt zijn is Fabriekshuys Tekenstudio gerechtigd 40% van het afgesproken totaalbedrag als schetskosten te factureren, tenzij hiervoor een apart bedrag is overeengekomen met Wederpartij.
5.11 Fabriekshuys Tekenstudio heeft het recht om in ieder geval bij een productie die meer dan een kalendermaand duurt bij Wederpartij een voorschotbetaling te vorderen.

 1. Levering

6.1 De door Fabriekshuys Tekenstudio vermelde levertijden gaan pas in nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, Fabriekshuys Tekenstudio alle benodigde gegevens van Wederpartij heeft ontvangen, de nodige formaliteiten zijn vervuld en de eventueel door Wederpartij verschuldigde vooruitbetaling van de koopprijs is ontvangen.  

6.2 Leveringen vinden plaats op het adres zoals omschreven in de door Fabriekshuys Tekenstudio verzonden bevestiging van de Overeenkomst.

6.3 Fabriekshuys Tekenstudio is bevoegd van (diensten van) derden gebruik te maken bij de uitvoering van de met Wederpartij gesloten Overeenkomst.

6.4 Tenzij Fabriekshuys Tekenstudio schriftelijk en/of via elektronische weg expliciet anders heeft bevestigd, gelden de door Fabriekshuys Tekenstudio vermelde levertijden niet in het geval dat de door Wederpartij gekochte zaken in het buitenland dienen te worden geleverd.

6.5 Het risico van de door Wederpartij gekochte zaken en/of illustraties gaat over op Wederpartij op het moment van verzending naar het adres zoals omschreven in de door Fabriekshuys Tekenstudio verzonden bevestiging van de Overeenkomst.

6.6 Indien levering van een bestelde zaak en/of illustratie onmogelijk blijkt te zijn, is Fabriekshuys Tekenstudio bevoegd om een vervangende zaak te regelen. Uiterlijk bij de bezorging van de vervangende zaak zal aan Wederpartij worden gemeld dat een vervangende zaak wordt geleverd. Wederpartij heeft in een dergelijk geval het recht om de Overeenkomst met Fabriekshuys Tekenstudio binnen zeven werkdagen na ontvangst van de vervangende zaak te ontbinden. Blijkt levering van een bestelde zaak onmogelijk te zijn en maakt Fabriekshuys Tekenstudio geen gebruik van haar bevoegdheid om een vervangende zaak te regelen, dan stelt Fabriekshuys Tekenstudio binnen dertig dagen nadat Wederpartij de bestelling bij Fabriekshuys Tekenstudio heeft gedaan Wederpartij hiervan op de hoogte.

 1. Herroepingsrecht Wederpartij bij aankoop van de website

7.1 Wederpartij kan binnen zeven werkdagen na ontvangst van via de webshop op de website gekochte zaken zonder opgaaf van redenen de Overeenkomst met Fabriekshuys Tekenstudio ontbinden.

7.2 Ontbinding door Wederpartij dient te geschieden via een schriftelijke en/of elektronische weg uitgebrachte verklaring.

7.3 Wederpartij zal tijdens de bedenktijd van zeven werkdagen als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaak en/of illustratie zorgen.

7.4 Wederpartij kan slechts een beroep doen op het herroepingsrecht indien de zaak en/of illustratie en de verpakking zich in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat bevinden. Worden de zaak en/of de verpakking niet in originele, onbeschadigde en/of ongebruikte staat aan Fabriekshuys Tekenstudio geretourneerd, dan is Wederpartij aansprakelijk voor de hierdoor door Fabriekshuys Tekenstudio geleden en te lijden schade.    

7.5 Indien Wederpartij zich op het herroepingsrecht beroept, is Wederpartij de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak aan Fabriekshuys Tekenstudio verschuldigd. Terugzending van de zaak geschiedt voor risico van Wederpartij. Fabriekshuys Tekenstudio is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder begrepen schade ontstaan door diefstal en verlies, die bij terugzending van de zaken is ontstaan.

 1. Intellectueel eigendom

8.1 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek door Fabriekshuys Tekenstudio naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Wederpartij.
8.2 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Fabriekshuys Tekenstudio te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen.

8.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Fabriekshuys Tekenstudio tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen en andere materialen of (digitale) bestanden, eigendom van Fabriekshuys Tekenstudio, ongeacht of deze aan Wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld.
8.4 Fabriekshuys Tekenstudio heeft het recht haar illustraties te signeren.

8.5 Wederpartij heeft niet het recht veranderingen aan te brengen in de illustraties/ontwerpen zonder schriftelijke toestemming van Fabriekshuys Tekenstudio.

 1. Gebruik licentie

9.1 Wanneer Wederpartij volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met Fabriekshuys Tekenstudio, verkrijgt hij/zij een niet-exclusieve licentie, niet-overdraagbare licentie, tot het gebruik van het ontwerp met betrekking tot de overeengekomen en door Fabriekshuys Tekenstudio vermelde bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt omdat hierover op het moment van het verstrekken van de opdracht nog geen duidelijkheid bestond dan dienen de voornemens te allen tijde aantoonbaar gemaakt te worden door Wederpartij.

9.2 Het is Wederpartij niet toegestaan gebruik te maken van de ontwerpen indien hij/zij de (betalings)verplichtingen niet nakomt of wanneer de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

9.3 Fabriekshuys Tekenstudio heeft met inachtneming van de belangen van Wederpartij, de vrijheid het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie. In dit kader dient Fabriekshuys Tekenstudio van al het drukwerk een aantal modellen te ontvangen.

 1. Samples

10.1 Indien door of namens Fabriekshuys Tekenstudio samples of voorbeelden zijn verstrekt, zullen deze nimmer bindend zijn voor de kwaliteit, het gewicht en de afmetingen van de door Fabriekshuys Tekenstudio aan Wederpartij verkochte zaken en/of illustraties.

10.2 Afwijkingen van verstrekte samples geven Wederpartij nimmer grond en recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.

 1. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Het eigendom van alle door Fabriekshuys Tekenstudio geleverde zaken gaat pas op Wederpartij over nadat al hetgeen verschuldigd is door Wederpartij aan Fabriekshuys Tekenstudio uit hoofed van een Overeenkomst is betaald. Met betrekking tot illustraties en ontwerpen geldt hetgeen in 9.1 is bepaald over de licentie en het eigendom.

11.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten wordt Fabriekshuys Tekenstudio onherroepelijk door Wederpartij gemachtigd om, indien deze zijn/haar jegens Fabriekshuys Tekenstudio aangegane betalingsverplichtingen niet nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar geleverde zaken terug te nemen. Wederpartij verleent Fabriekshuys Tekenstudio daartoe alle benodigde medewerking.

 1. Verbod doorverkoop

12.1 Zonder voorafgaande schriftelijke en/of via elektronisch weg gegeven expliciete toestemming van Fabriekshuys Tekenstudio, is het Wederpartij verboden de zaken en/of illustraties die geleverd zijn door Fabriekshuys Tekenstudio en/of van Fabriekshuys Tekenstudio afkomstig zijn, door te verkopen en te leveren, te schenken of anderszins over te dragen aan derden.

12.2 Overtreding door Wederpartij van het verbod tot doorverkoop als hiervoor vermeld, geldt als een tekortkoming in de nakoming zijdens Wederpartij in de zin van artikel 14.1 van deze Algemene Voorwaarden.

 1. Overmacht

13.1 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft Fabriekshuys Tekenstudio het recht de Overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan wel de Overeenkomst te (doen) ontbinden, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fabriekshuys Tekenstudio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fabriekshuys Tekenstudio niet in staat is haar verplichtingen jegens Wederpartij na te komen, waaronder ziekte van de illustrator/eigenaar.

13.3 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden in ieder geval verstaan, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, stakingen, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming en andere belemmerende weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, ziekte van personeel, bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, overmacht van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

13.4 Fabriekshuys Tekenstudio kan zich ook succesvol op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Fabriekshuys Tekenstudio haar verbintenis had moeten nakomen.

13.5 Wederpartij kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.

13.6 Opschorting, wijziging of ontbinding van de Overeenkomst op grond van overmacht ontslaat Wederpartij niet van zijn/haar verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtsituatie intreedt.

 1. Verzuim Wederpartij, opschorting en ontbinding

14.1 Indien Wederpartij niet, dan wel niet tijdig, aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet, Wederpartij een of enige andere van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met Fabriekshuys Tekenstudio niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval Wederpartij failliet is verklaard, de wettelijke schuldsaneringsregeling op hem/haar van toepassing is verklaard, Wederpartij onder curatele is gesteld, in andere gevallen dan voormeld waarin Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn/haar vermogen kan beschikken en in geval Wederpartij bewust onjuiste informatie heeft verstrekt van dien aard dat Fabriekshuys Tekenstudio bij kennis van de juiste stand van zaken geen overeenkomst met Wederpartij zou hebben gesloten, zijn de vorderingen van Fabriekshuys Tekenstudio onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Fabriekshuys Tekenstudio is in dat geval voorts bevoegd tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst met Wederpartij en/of tot opschorting van haar verplichtingen tot het moment waarop Wederpartij zijn/haar betalingsverplichtingen jegens Fabriekshuys Tekenstudio volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 

14.2 Indien inontvangstneming van zaken en/of illustraties driemaal door Wederpartij achterwege blijft, kan Fabriekshuys Tekenstudio de Overeenkomst met Wederpartij onmiddellijk ontbinden. 

14.3 Indien Fabriekshuys Tekenstudio op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde nimmer gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding en/of schadeloosstelling is verplicht.

14.4 Wanneer de Wederpartij een Overeenkomst opzegt, dient hij/zij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.

15 Garantie en vrijwaring

15.1 Wederpartij vrijwaart Fabriekshuys Tekenstudio of door de Fabriekshuys Tekenstudio bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.

15.2 Wederpartij vrijwaart Fabriekshuys Tekenstudio voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

 1. Reclames

16.1 Wederpartij dient bij de levering na te gaan of de door Fabriekshuys Tekenstudio geleverde zaken aan de Overeenkomst beantwoorden. Worden er zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient Wederpartij dit binnen drie werkdagen na levering schriftelijk en/of via elektronische weg aan Fabriekshuys Tekenstudio te melden. Indien niet binnen drie werkdagen na levering te dezer zake wordt gereclameerd, dan gelden de door Fabriekshuys Tekenstudio geleverde zaken, alsook de gegevens op de afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist en volledig aanvaard.

16.2 Wederpartij dient ten aanzien van gebreken die ten tijde van de levering reeds aanwezig waren, doch voor het eerst nadien aan de dag treden, uiterlijk binnen veertien werkdagen na levering schriftelijk en/of via elektronische weg jegens Fabriekshuys Tekenstudio te reclameren.

16.3 Indien Wederpartij niet binnen de termijnen als bedoeld in de artikelen 16.1 en 16.2 reclameert, dan kan Wederpartij geen rechten ontlenen aan haar reclame. Niet tijdig ingediende reclames worden door Fabriekshuys Tekenstudio niet in behandeling genomen.

16.4 Indien door Wederpartij tijdig, als bedoeld in de artikelen 16.1 en 16.2, is gereclameerd en de reclame, naar het oordeel van Fabriekshuys Tekenstudio gegrond blijkt te zijn, dan zal Fabriekshuys Tekenstudio de gebreken kosteloos herstellen. 

16.5 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 16.4 te kunnen beroepen, dient Wederpartij:

– Fabriekshuys Tekenstudio tijdig, als bedoeld in de artikelen 16.1 en 16.2, schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;

– te bewijzen dat de gebreken het rechtstreekse gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Fabriekshuys Tekenstudio;

– te bewijzen dat het door Fabriekshuys Tekenstudio geleverde, na reclamatie door Wederpartij, niet meer door Wederpartij en/of een derde is gebruikt;

– te bewijzen dat de gebreken zich vertonen onder normale omstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het geleverde; 

– Fabriekshuys Tekenstudio alle medewerking te verlenen om haar in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

16.6 Indien de kosten van herstel naar het oordeel van Fabriekshuys Tekenstudio niet in verhouding staan tot het belang van Wederpartij hierbij, dan heeft Wederpartij – indien Fabriekshuys Tekenstudio ter zake aansprakelijk is – recht op schadevergoeding, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden, waardoor Wederpartij geen recht meer heeft op herstel. Fabriekshuys Tekenstudio is in een dergelijk geval nimmer voor meer c.q. een hoger bedrag aansprakelijk dan de overeengekomen koopprijs van de betreffende zaak en/of illustratie. Voorts is Fabriekshuys Tekenstudio in een dergelijk geval nimmer voor meer c.q. een hoger bedrag aansprakelijk dan het bedrag ter hoogte van de kosten die zij zou hebben gemaakt bij nakoming van de in artikel 16.4 omschreven verplichting.

16.7 In geval van reclamatie komt de terugzending van het door Fabriekshuys Tekenstudio geleverde voor rekening en risico van Wederpartij.

16.8 Bij een ongegronde klacht komen alle door Fabriekshuys Tekenstudio gemaakte kosten voor rekening van Wederpartij.

 1. Beperking aansprakelijkheid

17.1 De aansprakelijkheid van Fabriekshuys Tekenstudio, als bedoeld in artikel 16.6, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden dan wel anderszins, gaat nimmer verder dan en is steeds beperkt tot hetgeen omschreven is in onderhavig artikel 17. 

17.2 Fabriekshuys Tekenstudio kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
 2. redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Fabriekshuys Tekenstudio aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

17.3 Fabriekshuys Tekenstudio is nimmer aansprakelijk voor alle overige dan voornoemde directe schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen immateriële schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie.

17.4 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Fabriekshuys Tekenstudio leidt tot aansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop een door Fabriekshuys Tekenstudio afgesloten verzekering aanspraak geeft.

17.5 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een in artikel 17.4 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de door Fabriekshuys Tekenstudio voor de desbetreffende Overeenkomst in rekening gebrachte (koop)prijs, met een maximum van € 500,00.

17.6 Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is Fabriekshuys Tekenstudio in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde, schade veroorzaakt door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is, schade veroorzaakt door opzet, aan opzet grenzende roekeloosheid of grove onachtzaamheid, schade veroorzaakt doordat Wederpartij in strijd heeft gehandeld met de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de website vertoonde omschrijvingen en/of schade dat het gevolg is van omstandigheden waarop Fabriekshuys Tekenstudio geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden. Tevens is Fabriekshuys Tekenstudio niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in of aan de geleverde zaken indien:

– het, gelet op de omstandigheden van het geval, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip van levering door Fabriekshuys Tekenstudio;

– het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt een gevolg is van het feit dat de door Fabriekshuys Tekenstudio geleverde zaken in overeenstemming zijn met dwingende overheidsvoorschriften;  

– het voor Fabriekshuys Tekenstudio, op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop de zaken door Fabriekshuys Tekenstudio zijn geleverd, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te kennen en/of te ontdekken;

– het gebrek te wijten is aan informatie, gegevens, bescheiden en overige zaken die door of namens  Wederpartij aan Fabriekshuys Tekenstudio zijn geleverd, dan wel is te wijten aan instructies, informatie en aanwijzingen die door of namens Wederpartij aan Fabriekshuys Tekenstudio zijn verstrekt.

17.7 Behoudens in het geval dat Fabriekshuys Tekenstudio een gebrekkig product als bedoeld in artikel 6:186 BW aan Wederpartij heeft geleverd, vrijwaart Wederpartij Fabriekshuys Tekenstudio volledig ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met of een gevolg zijn van het gebruik van de door Fabriekshuys Tekenstudio aan Wederpartij geleverde zaken.

17.8 Fabriekshuys Tekenstudio is gerechtigd een eventuele aan Wederpartij te betalen schadevergoeding te verrekenen met nog door Wederpartij aan Fabriekshuys Tekenstudio verschuldigde bedragen, rente en kosten daaronder begrepen. 

17.9 Elke aansprakelijkheid van Fabriekshuys Tekenstudio vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment van levering door Fabriekshuys Tekenstudio. De rechtsvordering tot schadevergoeding, nakoming, herstel dan wel anderszins, van Wederpartij jegens Fabriekshuys Tekenstudio verjaart door verloop van twee jaar nadat Wederpartij Fabriekshuys Tekenstudio schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

17.10 Fabriekshuys Tekenstudio is niet aansprakelijk voor: fouten of tekortkomingen in het door Wederpartij verstrekte materiaal of het niet (tijdig) leveren hiervan, fouten of tekortkomingen van de door Wederpartij ingeschakelde derden, fouten of tekortkomingen in offertes van drukkers of toeleveranciers, fouten of tekortkomingen in het ontwerp/tekst/gegevens die door Wederpartij reeds zijn goedgekeurd, fouten of tekortkomingen in het geleverde druk- of productiewerk.

17.11 Fabriekshuys Tekenstudio kan geen garanties geven op kleur. Kleurafwijkingen (met eerder besteld drukwerk) kunnen ontstaan. Fabriekshuys Tekenstudio is hiervoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk.

17.12 Een kleurenprint (van Wederpartij of Fabriekshuys Tekenstudio) cq. kleuren op beeldscherm, kunnen nimmer en nooit als kleurreferentie beschouwd worden. Print- of digitale proeven dienen dus enkel en alleen om de lay- out, tekst en beeld van het ontwerp te controleren en deze akkoord te geven.

 1. Overige bepalingen

18.1 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

18.2 Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling van de Algemene Voorwaarden (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de betreffende nietige of vernietigbare bepaling benadert.

18.3 Ten aanzien van de (geldelijke) omvang van de verplichting uit de Overeenkomst tussen Fabriekshuys Tekenstudio en Wederpartij zijn de administratieve gegevens van Fabriekshuys Tekenstudio bepalend en doorslaggevend.

18.4 Op de Overeenkomst(en) tussen Fabriekshuys Tekenstudio en Wederpartij, waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

18.5 Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van de Overeenkomst tussen Fabriekshuys Tekenstudio en Wederpartij, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de overeenkomst tussen Fabriekshuys Tekenstudio en Wederpartij, zullen worden berecht door het absoluut bevoegde gerecht uit het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

18.6 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden prevaleert boven elke vertaling daarvan.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Algemene Voorwaarden van Fabriekshuys Tekenstudio, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@fabriekshuys.nl